den 19 augusti 2018

Emotionsfokuserad terapi

Emotionsfokuserad terapi (EFT) är en psykoterapimetod som syftar till att utforska, förstå och förändra problematiska och fastlåsta känslor. Den grundläggande utgångspunkten i EFT är att det är våra känslor som i hög grad avgör hur vi mår, tänker, förstår oss själva och andra och hur vi agerar i våra liv.

En vanlig föreställning inom psykologin är att du känner som du känner, eftersom du tänker som du tänker. Ur detta perspektiv handlar psykologisk förändring om att utmana våra tankar. Inom EFT resonerar man lite annorlunda nämligen, det du känner är vad du känner och det viktiga för dig är att förstå och uttrycka dessa känslor för att på så vis hantera och vid behov förändra dem.

EFT utgår från antagandet att psykologiska problem uppstår när vi förlorar kontakten med våra grundläggande känslor och behov. Vi människor föds med förmågan att uppleva en mängd känslor som; glädje, intresse, sorg, ilska, avsky, rädsla och skam. Dessa olika känslor säger var och en något om vad som är viktigt för oss och vad vi behöver.

Under livet lär vi oss - både i samspel med våra föräldrar och med samhället i stort - successivt att förhålla oss till våra känslor. Till exempel lär sig några av oss att ilska inte är okej eller att det är ett tecken på svaghet att gråta och vara ledsen.

För vissa kan denna typ av erfarenheter medföra att känslorna blir svåra att stå ut med, hantera eller lita på. Känslorna kan bli kaotiska, förvirrande och inte längre vara till hjälp när man ska navigera i sin vardag. De kan då också medverka till olika former av psykiskt lidande. Man kan till exempel uppleva att man tappar kontakten med sig själv, skäms för att vara den man är eller att man förlorar riktningen och meningen i livet. Man kan också utveckla psykologiska symtom som ångest, depression, intensiv oro, ältande, tomhet, överdrivna skam- och skuldkänslor eller okontrollerad ilska.

Alla människor bär i någon mån med sig denna sorts erfarenheter - oavsett om man vuxit upp med goda förutsättningar eller i en kontext bestående av mobbning, omsorgssvikt eller trauman.

Inom EFT arbetar man med att hjälpa klienten att återupprätta kontakten med grundläggande känslor och behov. Det kan handla om att bli mer medveten om sina känslor, skapa acceptans för dem, förstå vad de signalerar eller att kunna reglera känslorna och lära sig att kommunicera dem på ett lämpligt sätt. EFT-terapeutens arbete går ut på att hjälpa klienten att komma i kontakt med det som känns svårt, att förstå hur detta påverkar personens liv och hur man skulle kunna få tillgång till mer konstruktiva och hjälpsamma känslor. Detta innebär att man tillbringar mycket tid under terapisessionerna med att närma sig och gå in i det som är jobbigt, för att på så sätt kunna förändra det. Det har bedrivits mycket forskning på EFT som visar att detta sätt att arbeta har god effekt när man vill skapa känslomässig förändring.

Om du vill läsa mer om EFT eller om du är en kliniker som vill ha utbildning i EFT, besök webbsidorna i International Society for Emotion-Focused Therapy.

Om du vill läsa mer om EFT rekommenderar vi dig att läsa denna artikeln: Känslorna som kompass. Om du är kliniker och intresserad av utbildning i EFT så kan du besöka  Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapis hemsida  eller International Society for Emotion Focused Therapy.